Terms of Use

CLICK HERE TO SEE ENGLISH VERSION OF TERMS: 


PŘIJETÍ PODMÍNEK FAIRDER.com
FAIRDER.com poskytuje své služby za podmínek uvedených níže. Souhrnně se jedná o „Obchodní podmínky“. Všechny tyto podmínky FAIRDER.com mohou být čas od času revidovány bez upozornění a budou zveřejněny v pozměněném znění na našich stránkách. Používání našich služeb znamená souhlas s Obchodními podmínkami, jak byly zveřejněny.

SLUŽBA FAIRDER.COM
FAIRDER.COM poskytuje svým uživatelům komunikační nástroje, fóra, akce a další služby. Tyto funkce a jakékoli nové funkce přijaté FAIRDER.COM (souhrnně „Služba“) podléhají Obchodním podmínkám. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služby FAIRDER.COM jsou poskytovány „JAK JSOU“ a že FAIRDER.COM nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah kterékoli z těchto komunikací ani za smazání či nezobrazení či uložení jakékoli uživatelské komunikace.

CHOVÁNÍ UŽIVATELE
Berete na vědomí, že za veškeré informace, data, text, software, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, video, zprávy nebo jiné materiály (dále jen „Obsah“), ať už zveřejněné nebo soukromě přenášené, nese výhradní odpovědnost osoba, od které takový obsah vznikl. To znamená, že za veškerý obsah, který nahrajete, zpřístupníte, zveřejníte, pošlete e-mailem nebo jinak přenesete prostřednictvím služby, nesete plnou odpovědnost vy, nikoli FAIRDER.COM. FAIRDER.COM nekontroluje obsah zveřejněný prostřednictvím služby a jako takový nezaručuje přesnost, integritu nebo kvalitu takového obsahu, mimo situace kdy je kontrola a ověření obsahu nutná. Berete na vědomí, že používáním Služby můžete být vystaveni obsahu, který je urážlivý, neslušný nebo nevhodný. FAIRDER.COM nebude za žádných okolností odpovědný za jakýkoli Obsah, včetně, ale nikoli výhradně, za jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli Obsahu nebo za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití jakéhokoli zveřejněného obsahu zasílaným e-mailem nebo jinak přenášené prostřednictvím Služby.

Souhlasíte s tím, že nebudete vědomě ani úmyslně používat FAIRDER.COM k:
a. nahrávat, zpřístupňovat, zveřejňovat, e-mailovat nebo jinak přenášet jakýkoli obsah, který je nezákonný, škodlivý, ohrožující, urážlivý, obtěžující nebo jinak nevhodný;
b. jakýmkoli způsobem poškozovat nezletilé;
c. vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt, včetně, nikoli však výhradně, zaměstnance, moderátora nebo hostitele FAIRDER.COM, nebo nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat svou příslušnost k určité osobě nebo subjektu;
d. padělat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikátory, včetně informací o správě autorských práv, za účelem zamaskování původu jakéhokoli Obsahu přenášeného prostřednictvím Služby;
e. nahrávat, zpřístupňovat, zveřejňovat, e-mailovat nebo jinak přenášet jakýkoli Obsah, který nemáte právo přenášet podle žádného zákona nebo na základě smluvní dohody nebo vztahu;
f. nahrávat, zpřístupňovat, zveřejňovat, e-mailovat nebo jinak přenášet jakýkoli Obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva („práva“) jakékoli strany;
g. nahrávat, zpřístupňovat, zveřejňovat, e-mailovat nebo jinak přenášet jakoukoli nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamu, propagační materiály, „nevyžádanou poštu“, „spam“, „řetězové dopisy“, „pyramidová schémata“, „multilevel marketing“ nebo jakoukoli jinou formu obtěžování, s výjimkou těch oblastí nebo skupin, které mohou být pro takový účel určeny;
h. nahrávat, zpřístupňovat, zveřejňovat, e-mailovat nebo jinak přenášet jakýkoli materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoli jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení;
i. zasahovat nebo narušovat Službu nebo servery nebo sítě připojené ke Službě nebo nedodržovat jakékoli požadavky, postupy, zásady nebo předpisy sítí připojených ke Službě;
j. úmyslně či neúmyslně porušovat jakékoli platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo; nebo
k. „pronásledovat“ nebo jinak obtěžovat jiného uživatele.

Berete na vědomí, že FAIRDER.COM a její osoby mají právo (nikoli povinnost) podle vlastního uvážení odmítnout nebo přesunout jakýkoli Obsah, který je dostupný prostřednictvím Služby. Bez omezení výše uvedeného mají FAIRDER.COM a její osoby právo odstranit jakýkoli Obsah, který porušuje Podmínky nebo je jinak nevhodný.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že FAIRDER.COM může uchovávat Obsah a může také zveřejňovat Obsah, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že takové uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné pro: (a) dodržení právního procesu; (b) prosazovat Obchodní podmínky; (c) reagovat na tvrzení, že jakýkoli obsah porušuje práva třetích stran; nebo (d) chránit práva, majetek nebo osobní bezpečnost FAIRDER.COM, jejích uživatelů a veřejnosti.
Berete na vědomí, že technické zpracování a přenos Služby, včetně vašeho Obsahu, může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení.

UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ
Souhlasíte s tím, že FAIRDER.COM může dle vlastního uvážení ukončit celý nebo část vašeho uživatelského přístupu, registrace, hesla, účtu (nebo jakékoli jeho části) nebo používání Služby a odstranit a zlikvidovat jakýkoli Obsah v rámci Služby, a to z jakéhokoli důvodu. , včetně, bez omezení, z důvodu nedostatečného použití nebo pokud se FAIRDER.COM domnívá, že jste porušili nebo jednali v rozporu s Obchodními podmínkami. FAIRDER.COM může také dle vlastního uvážení kdykoli přestat poskytovat Službu nebo jakoukoli její část, a to s upozorněním nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že jakékoli ukončení vašeho přístupu ke Službě podle jakéhokoli ustanovení těchto OP může být provedeno bez předchozího upozornění, a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že FAIRDER.COM může okamžitě deaktivovat nebo smazat váš účet a všechny související informace a soubory na vašem účtu. jakýkoli další přístup k takovým souborům nebo Službě. Dále souhlasíte s tím, že FAIRDER.COM nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli ukončení vašeho přístupu ke Službě.

OCHRANA DĚTÍ
ŽÁDNÉ OSOBY MLADŠÍ 18 LET NESMÍ FAIRDER.COM POUŽÍVAT.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
FAIRDER.COM sdílí vaše obavy o osobní soukromí. Prostřednictvím Služby FAIRDER.COM můžeme shromažďovat osobní údaje a údaje, včetně údajů o používání aplikací a webových stránek, údajů o prohlížení, přenosu souborů a e-mailových údajů a osobních kontaktních údajů, jako je např. - e-mailové adresy, poštovní adresy a telefonní čísla. Kromě toho mohou aplikace a webové stránky FAIRDER.COM používat technologická zařízení pro označování a sledování, včetně mimo jiné webových souborů cookie, přihlašovacích uživatelských jmen a dalších technologií pro sledování a korelaci dat.
Služba FAIRDER.com nepronajímá, neprodává ani nesdílí osobní údaje o vás s jinými lidmi nebo nepřidruženými společnostmi s výjimkou poskytování produktů nebo služeb, o které jste požádali, pokud máme vaše svolení, nebo za následujících okolností:
- Můžete použít povolovací funkce služby, abyste ostatním poskytli přístup k vašim informacím, včetně kontaktních údajů. Přijímáte odpovědnost za pochopení uživatelského rozhraní a souhlasíte s tím, že budete kontaktovat podporu FAIRDER.com s jakýmikoli dotazy týkajícími se těchto funkcí a rozhraní před jejich použitím. Souhlasíte také s tím, že FAIRDER.com neověřil totožnost uživatele a že uživatelé nemusí být tím, kým říkají, že jsou.

- reagujeme na předvolání, soudní příkazy nebo právní procesy nebo za účelem stanovení nebo výkonu našich zákonných práv nebo obrany proti právním nárokům;

- domníváme se, že může být nutné sdílet informace za účelem vyšetřování, zabránění nebo přijetí opatření týkajících se nezákonných aktivit, podezření na podvod, situací zahrnujících potenciální ohrožení fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení podmínek použití FAIRDER.com nebo podle jiných požadavků podle zákona.
- převádíme informace o vás, pokud je služba FAIRDER.com převedena, získána nebo sloučena s jinou společností.
Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vyhověli těmto zásadám ochrany osobních údajů, a přijmeme okamžitá nápravná opatření, když se dozvíme o jakémkoli nedodržení našich zásad ochrany osobních údajů. Někdy vydáváme beta verze našich produktů, které jsou před vydáním finální verze dále dolaďovány. Protože jsou tyto produkty stále ve fázi testování, nemusíme vždy zaznamenat nezamýšlený problém s ochranou osobních údajů, přestože se o to snažíme. Proto vítáme zpětnou vazbu od uživatelů ohledně jakýchkoliv obav o ochranu osobních údajů, které můžete mít. Ve světle výše uvedeného a kvůli složité a neustále se měnící povaze naší technologie a podnikání FAIRDER.com nezaručuje bezchybný výkon podle těchto zásad ochrany osobních údajů. FAIRDER.com nenese odpovědnost za žádné náhodné, následné nebo represivní škody související s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
Tyto zásady se mohou čas od času změnit a jakékoli změny jsou pro vás závazné. Doporučujeme vám čas od času navštívit tyto stránky a přečíst si nejaktuálnější zásady.
Jakmile se zaregistrujete jako uživatel FAIRDER.COM, i když později zrušíte své uživatelské ID, veškeré dříve shromážděné osobní údaje zůstávají majetkem FAIRDER.com.
FAIRDER.COM nemůže zaručit bezpečnost ani přesnost osobních údajů.
POUŽÍVÁNÍ FAIRDER.COM JE PODMÍNĚNÉ PŘIJETÍM TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VŠECH PODMÍNEK V NĚM.

UŽIVATELSKÉ JMÉNO, HESLO A ZABEZPEČENÍ
Po dokončení registračního procesu si vytvoříte uživatelské jméno a heslo. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti hesla a jste plně zodpovědní za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším uživatelským jménem a heslem. Souhlasíte s tím, že neprodleně oznámíte FAIRDER.COM jakékoli neoprávněné použití vašeho uživatelského jména nebo hesla nebo jakékoli jiné porušení bezpečnosti. Souhlasíte s tím, že FAIRDER.COM nemůže a nebude odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku vašeho nedodržení tohoto oddílu.
Berete na vědomí, že FAIRDER.COM předem neprověřuje obsah, ale že FAIRDER.COM a její osoby mají právo (nikoli povinnost) podle vlastního uvážení podniknout kroky na základě jakéhokoli porušení OP nebo zákona, včetně odmítnutí jakéhokoli obsahu, který je dostupné prostřednictvím Služby nebo odepření dalšího přístupu. Bez omezení výše uvedeného mají FAIRDER.COM a její osoby právo odstranit jakýkoli Obsah, který porušuje Podmínky nebo je jinak nevhodný. Souhlasíte s tím, že musíte vyhodnotit a nést všechna rizika spojená se zpřístupňováním, stahováním nebo používáním jakéhokoli Obsahu.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že FAIRDER.COM může uchovávat Obsah a může také zveřejňovat Obsah, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že takové uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné pro: (a) dodržení právního procesu; (b) prosazovat OP; (c) reagovat na tvrzení, že jakýkoli obsah porušuje práva třetích stran; nebo (d) chránit práva, majetek nebo osobní bezpečnost FAIRDER.COM, jejích uživatelů a veřejnosti.
Berete na vědomí, že technické zpracování a přenos Služby, včetně vašeho Obsahu, může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení.

 

DODATEČNÉ PODMÍNKY
S vědomím globální povahy internetu souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna pravidla pro vaše místní oblasti týkající se chování online a přijatelného obsahu. Dále souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony týkající se přenosu technických dat exportovaných ze země, ve které sídlíte.

MATERIÁLY POSKYTOVANÉ FAIRDER.COM NEBO ZVEDENÉ NA JAKÉKOLI SLUŽBĚ FAIRDER.COM.
FAIRDER.COM si nenárokuje vlastnictví materiálů v jakémkoli formátu včetně, ale nejen, textu, obrázků, fotografií, zvuku nebo videa, které poskytnete FAIRDER.COM (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo které zveřejníte, nahrajete, vložíte nebo odešlete na jakékoli Služby nebo související služby k posouzení širokou veřejností nebo členy jakékoli veřejné nebo soukromé komunity.
Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo odesláním („odesláním“) svého příspěvku však v souladu se zde uvedenými ustanoveními o ochraně osobních údajů udělujete FAIRDER.COM, jejím přidruženým společnostem a nabyvatelům sublicence povolení používat váš příspěvek v souvislosti s provozováním jejich podniky (včetně, bez omezení, všech služeb FAIRDER.com), včetně, bez omezení, převoditelného, nevýhradního, celosvětového, bezplatného, trvalého, neodvolatelného, plně sublicencovatelného práva a licence na: kopírování, distribuci, přenos , veřejně zobrazovat, veřejně provádět, reprodukovat, upravovat, překládat a přeformátovat váš příspěvek; zveřejnit své jméno v souvislosti s vaším Příspěvkem; a právo udělit sublicenci na tato práva kterémukoli dodavateli Služeb.
Dále zaručujete, že každá osoba zobrazená nebo zaznamenaná v takových Příspěvcích, pokud existuje, poskytla souhlas s použitím Příspěvků, jak je uvedeno v těchto Podmínkách služby, včetně například, nikoli jako omezení, distribuce, veřejné zobrazování a reprodukce takových Příspěvků, nebo že jejich souhlas není pro výše popsaná použití vyžadován zákonem.
Za použití vašeho příspěvku, jak je zde uvedeno, nebude vyplacena žádná kompenzace. FAIRDER.com se nezavazuje posílat nebo používat jakýkoli příspěvek, který poskytnete, a FAIRDER.com může jakýkoli příspěvek kdykoli odstranit podle vlastního uvážení.
Zveřejněním příspěvku zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte všechna práva k vašemu příspěvku, jak je popsáno v těchto podmínkách služby, včetně, bez omezení, všech práv nezbytných k tomu, abyste mohli poskytovat, zveřejňovat, nahrávat, vkládat nebo odesílat Příspěvky nebo že k takovým právům máte licenci nebo že se na taková práva vztahuje princip fair use.

ANTI-SPAM POLITIKA A PŘIJATELNÉ POUŽÍVÁNÍ
I když vám doporučujeme, abyste službu doporučovali přátelům, rodině, kolegům a dalším osobám, můžete tak činit pouze metodami, které jsou v souladu s podmínkami vašeho vlastního poskytovatele internetových služeb a také s převládajícími standardy přijatelného používání internetu a chování. Zejména nesmíte používat Službu, jméno, ochranné známky nebo jiné duševní vlastnictví FAIRDER.com ve spojení se zasíláním nevyžádaných e-mailů nebo způsobit použití zařízení FAIRDER.com, síťového připojení nebo jiných zdrojů k vytvoření, doručení, přenosu, nebo jinak přenášet nevyžádané e-mailové zprávy. Nesmíte se zapojit do žádné z těchto zakázaných činností používáním služby jakéhokoli jiného poskytovatele, agenta třetí strany, remailové služby nebo služby přeposílání adres takovým způsobem, že síťové adresy FAIRDER.com nebo webové nebo e-mailové služby hostované FAIRDER.com jsou v jakýmkoli způsobem identifikovaným jako spojený se zasíláním nevyžádaných e-mailů. Mezi další zakázané způsoby reklamy nebo propagace vašeho zapojení do FAIRDER.com patří vícenásobné odesílání zpráv do diskusních skupin Usenet, mailing listů, chatovacích místností (včetně IRC, AIM, ICQ nebo jiných interaktivních chatovacích služeb) nebo jiných online fór. Případy „spamování“ nebo podobné nevhodné chování by měly být hlášeny podpoře FAIRDER.com pomocí formuláře v oblasti často kladených dotazů.

AUTOMATICKÝ PŘÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY
Bez předchozího výslovného souhlasu FAIRDER.com nesmíte do systému FAIRDER.com zasílat automatizované požadavky jakéhokoli druhu. „Zasílání automatických požadavků“ mimo jiné zahrnuje: 1) používání jakéhokoli softwaru, který odesílá požadavky FAIRDER.com k určení metadat o členech nebo datech, 2) „meta-vyhledávání“ FAIRDER.com a 3) provádění „offline“ vyhledávání. nebo přístupy FAIRDER.com.

VŠEOBECNÉ POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ DAT
Berete na vědomí, že FAIRDER.COM může stanovit obecné postupy a limity týkající se používání Služby, včetně, bez omezení, maximálního počtu zpráv, které mohou být odeslány nebo přijaty účtem na Službě, maximální velikosti jakékoli zprávy nebo přílohy, která může být odeslána. z účtu ve Službě nebo přijaté prostřednictvím účtu ve Službě, maximální místo na disku, které může být přiděleno na serverech FAIRDER.COM vaším jménem, a maximální počet (a maximální dobu, po kterou můžete přistupovat ke Službě v daném časovém období). Souhlasíte s tím, že FAIRDER.COM nenese žádnou odpovědnost ani neručí za smazání nebo neuložení jakýchkoli zpráv a jiné komunikace nebo jiného obsahu udržovaného nebo přenášeného službou. Berete na vědomí, že FAIRDER.COM si vyhrazuje právo odhlásit uživatele, kteří jsou po delší dobu neaktivní. Dále berete na vědomí, že FAIRDER.COM si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto obecné postupy a limity podle vlastního uvážení, s upozorněním nebo bez něj.

ÚPRAVY POTÁLU
FAIRDER.COM si vyhrazuje právo kdykoli a čas od času upravit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, Službu (nebo jakoukoli její část) s upozorněním nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že FAIRDER.COM nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli úpravy, pozastavení nebo ukončení služby.

UKONČENÍ
Souhlasíte s tím, že FAIRDER.COM může dle vlastního uvážení ukončit váš uživatelský přístup, registraci, heslo, účet (nebo jakoukoli jeho část) nebo používání služby a odstranit a zlikvidovat jakýkoli obsah v rámci služby, a to z jakéhokoli důvodu, včetně bez omezení, z důvodu nepoužití nebo pokud se FAIRDER.COM domnívá, že jste porušili nebo jednali v rozporu s OP. FAIRDER.COM může také dle vlastního uvážení kdykoli přerušit poskytování Služby nebo jakékoli její části, a to s upozorněním nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že jakékoli ukončení vašeho přístupu ke Službě podle jakéhokoli ustanovení těchto VOP může být provedeno bez předchozího upozornění, a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že FAIRDER.COM může okamžitě deaktivovat nebo smazat váš účet a všechny související informace a soubory na vašem účtU. jakýkoli další přístup k takovým souborům nebo Službě. Dále souhlasíte s tím, že FAIRDER.COM nenese vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli ukončení vašeho přístupu ke Službě.

INZERÁTY
Vaše korespondence nebo obchodní jednání s inzerenty, kteří se nacházejí na Službě nebo jejím prostřednictvím, nebo jejich účast na propagacích, včetně plateb a dodání souvisejícího zboží nebo služeb, a jakékoli další podmínky, záruky nebo prohlášení související s takovým jednáním jsou výhradně mezi vámi a takovým inzerentem. Souhlasíte s tím, že FAIRDER.COM nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, která vznikne v důsledku takového jednání nebo v důsledku přítomnosti takových inzerentů ve Službě.

ODKAZY
Služba může poskytovat nebo třetí strany mohou poskytovat odkazy nebo jiné prostředky pro získání přístupu k informacím od jiných osob, webů. Protože FAIRDER.COM nemá žádnou kontrolu nad takovými osobami, stránkami a zdroji, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že FAIRDER.COM nenese odpovědnost za dostupnost takových externích stránek nebo zdrojů a nepodporuje a nenese odpovědnost za žádný obsah, reklamu, produkty, nebo jiné materiály na nebo dostupné z takových stránek nebo zdrojů. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že FAIRDER.COM nenese odpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový Obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím jakékoli takové stránky nebo zdroje.

VLASTNICKÁ PRÁVA FAIRDER.COM
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služba, webová stránka FAIRDER.COM a jakýkoli nezbytný software používaný v souvislosti se Službou (dále jen „Software“) obsahují vlastnické a důvěrné informace, které jsou chráněny příslušnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že obsah obsažený v reklamách sponzorů nebo informace prezentované vám prostřednictvím služby nebo inzerentů mohou být chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, servisními značkami, patenty nebo jinými vlastnickými právy a zákony. S výjimkou výslovného povolení od FAIRDER.COM nebo inzerentů souhlasíte s tím, že nebudete upravovat, pronajímat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla založená na Službě, Stránkách FAIRDER.COM nebo Softwaru, a to zcela ani zčásti.

FAIRDER.COM vám uděluje osobní, nepřenosné a nevýhradní právo a licenci k používání Služby; za předpokladu, že nebudete (a nedovolíte žádné třetí straně) kopírovat, upravovat, vytvářet odvozené dílo, zpětně analyzovat, zpětně sestavovat nebo se jinak pokoušet odhalit jakýkoli zdrojový kód, prodávat, přidělovat, poskytovat sublicence, poskytovat zástavní právo na nebo jinak převést jakákoli práva ke Službě. Souhlasíte s tím, že ke Službě nebudete přistupovat žádnými jinými prostředky než prostřednictvím rozhraní, které poskytuje FAIRDER.COM pro použití při přístupu ke Službě.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK
VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SLUŽBU POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JE“ A „JAK JE DOSTUPNÁ“. FAIRDER.COM VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. FAIRDER.COM NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE (i) SLUŽBA BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, (ii) SLUŽBA BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ NEBO BEZ CHYB, (iii) VÝSLEDKY, KTERÉ LZE ZÍSKAT PŘI POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY, BUDOU PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ, (iv) KVALITA JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ NEBO JINÝCH MATERIÁLŮ, KTERÉ SI ZAKOUPÍTE NEBO ZÍSKÁTE PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY, SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ A (v) VŠECHNY CHYBY V SOFTWARU BUDOU OPRAVENY.
JAKÝKOLI MATERIÁL STAŽENÝ NEBO JINAK ZÍSKANÝ PROSTŘEDNICTVÍM POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY JE PROVÁDĚN NA VAŠE VLASTNÍ UVÁŽENÍ A RIZIKO A BUDETE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÁ ZPŮSOBÍ STAŽENÍ Z JAKÉHOKOLI Stažení. ŽÁDNÉ RADY NEBO INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD FAIRDER.COM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM NEBO ZE SLUŽBY NEVYTVOŘUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NEBUDE VÝSLOVNĚ UVEDENA V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE FAIRDER.COM NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, VČETNĚ ŠKODY ZA ŠKODY ZA ZTRÁTU ZISKU, ZE ZISKŮ, DOBRO, DIGIL FAIRDER.COM BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z: (i) POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBU; (ii) NÁKLADY NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI ZBOŽÍ, DAT, INFORMACÍ NEBO SLUŽEB ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH NEBO PŘIJANÝCH ZPRÁV NEBO TRANSAKCÍCH UZAVŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY NEBO ZE SLUŽBY; (iii) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NEBO ZMĚNA VAŠICH PŘENOSŮ NEBO DAT; (iv) PROHLÁŠENÍ NEBO JEDNÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY OHLEDNĚ SLUŽBY; NEBO (v) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY.

VYLOUČENÍ A OMEZENÍ
NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. V SOULADU SE NA VÁS NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ ČÁSTÍ 17 A 18 NEMUSÍ VZTAHOVAT.

OZNÁMENÍ
Oznámení vám mohou být učiněna zveřejněním na webu FAIRDER.COM, e-mailem nebo klasickou poštou. Služba může také poskytovat oznámení o změnách OP nebo jiných záležitostech zobrazením oznámení nebo odkazů na oznámení pro vás obecně ve Službě.


AUTORSKÁ PRÁVA a ZÁSTUPCI PRO AUTORSKÁ PRÁVA
FAIRDER.COM respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádáme naše uživatele, aby činili totéž. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, kontaktujte prosím FAIRDER.COM, jak je uvedeno níže.
FAIRDER.COM respektuje autorské právo a očekává, že naši uživatelé budou dělat totéž. Neoprávněné kopírování, šíření, upravování, veřejné zobrazování nebo veřejné provozování děl chráněných autorským právem je porušením práv držitelů autorských práv. Měli byste si být vědomi toho, že některé soubory mohly být vytvořeny nebo distribuovány bez povolení vlastníka autorských práv. Jako podmínku k vašemu účtu u FAIRDER.COM souhlasíte s tím, že nebudete používat službu FAIRDER.COM k žádnému porušování práv duševního vlastnictví jiných osob. FAIRDER.COM má právo zrušit účty uživatelů, kteří opakovaně porušují autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví jiných osob. Kromě toho si FAIRDER.COM vyhrazuje právo zrušit účet uživatele při jakémkoliv jednotlivém porušení práv jiných osob v souvislosti s používáním služby FAIRDER.COM, nebo pokud se FAIRDER.COM domnívá, že chování uživatele poškozuje zájmy FAIRDER.COM, jeho přidružených společností, nebo jiných uživatelů, nebo z jakéhokoli jiného důvodu podle výhradního uvážení FAIRDER.COM, s nebo bez důvodu.
V souladu s U.S. Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 (jehož text lze nalézt na webových stránkách U.S. Copyright Office http://lcweb.loc.gov/copyright/) bude FAIRDER.COM urychleně reagovat na nároky na porušení autorských práv. spáchané pomocí služby FAIRDER.COM, které jsou hlášeny níže uvedenému „Designated Copyright Agent“ FAIRDER.COM.
Nároky na porušení by měly být písemné a měly by být směrovány na určeného zástupce FAIRDER.com, jak je uvedeno níže. Uveďte prosím následující informace:
Podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka podílu na autorských právech, který je údajně porušen;
Popis díla chráněného autorským právem, o kterém tvrdíte, že bylo porušeno;
Popis toho, kde se na stránce nachází materiál, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva;
Vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
Vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;
Určený zástupce FAIRDER.com pro oznámení stížností na porušení autorských práv:
Ivan Augustin
Tišnov, Lomnická 347, PSČ 66601
info@fairder.com

Nahlaste prosím jakékoli porušení podmínek služby naší skupině péče o zákazníky.

 

OBECNÉ INFORMACE

Podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a FAIRDER.COM a řídí vaše používání Služby. Obchodní podmínky a vztah mezi vámi a FAIRDER.COM se budou řídit zákony České republiky bez ohledu na jejich kolizní ustanovení. Vy a FAIRDER.COM souhlasíte s tím, že se podřídíte osobní a výlučné jurisdikci soudů České republiky. Neschopnost FAIRDER.COM uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení OP neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení. Pokud soud s příslušnou jurisdikcí shledá některé ustanovení OP neplatným, strany se přesto dohodly, že by se soud měl snažit splnit záměry stran, jak jsou uvedeny v ustanovení, a všechna ostatní ustanovení Obchodních podmínek zůstávají v platnosti.

PORUŠENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Nahlaste prosím jakékoli porušení OP.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od dne 12.3.2023.